หน้าหลัก2019-01-15T05:32:32+00:00
การส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระยะเวลาสิ้นสุดการส่งข้อมูล
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

ประกาศ

1501, 2562

แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

January 15th, 2562|Comments Off on แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. จะทำการปิดระบบการรับ - ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน เพื่อทำการประมวลผลความซ้ำซ้อนและส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [...]

1301, 2562

แจ้งการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและรายวิชาจากโปรแกรม School Grading System (SGS)

January 13th, 2562|Comments Off on แจ้งการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและรายวิชาจากโปรแกรม School Grading System (SGS)

ขณะนี้ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ประมวลผลการเรียน และรายวิชาเฉพาะของนักเรียนที่มีผลถูกต้องสมบูรณ์เข้าสู่ระบบเพื่อเตรียมส่งต่อให้ ทปอ. ในวันที่ 15 ม.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลรายโรงได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/

1301, 2562

ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนจากโปรแกรม Secondary’56

January 13th, 2562|Comments Off on ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนจากโปรแกรม Secondary’56

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดให้โรงเรียนที่จัดทำผลการเรียนด้วยโปรแกรม Secondary'56 ส่งผลการเรียนตาม Template ที่ทางศูนย์ได้กำหนด บัดนี้ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามีการซ้ำซ้อนของเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อการส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ TCAS [...]

1301, 2562

แจ้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้โปรแกรม SGS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

January 13th, 2562|Comments Off on แจ้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้โปรแกรม SGS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่จัดทำข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรม School Grading System (SGS) นั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลของนักเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ดังรายการที่แนบด้านล่าง [...]

1301, 2562

แจ้งปิดรับการส่งข้อมูลจากระบบอื่นๆ

January 13th, 2562|Comments Off on แจ้งปิดรับการส่งข้อมูลจากระบบอื่นๆ

เรียน จนท. งานทะเบียนวัดผลทุกท่าน เนื่องด้วยกำหนดการส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

201, 2562

การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

ในกรณีที่ส่งข้อมูลด้วย Template มายังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหากต้องการทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาทางต้นสังกัดได้ประมวลผลข้อมูลแล้วนำส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) แล้วหรือไม่นั้น สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/ โดยให้ดำเนินการเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบดังรูปด้านล่าง [...]

3112, 2561

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขอเรียนว่า รายวิชากาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) นั้นเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. [...]

2912, 2561

การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล ทุกท่าน การดำเนินการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ส่งผล GPA/GPAX รูปแบบใหม่ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนออกเป็น [...]

2512, 2561

ชี้แจงภาระกิจของศูนย์ iCAS

ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ภาระกิจของศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. (information Center for Admission Service:iCAS) เป็นเพียง [...]

2412, 2561

การจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) สพฐ. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รมว. ศธ. ให้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [...]

กิจกรรมของศูนย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The Loft Resort บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – [...]

012172
Users Today : 11
Users Yesterday : 16
This Month : 417
This Year : 4253
Total Users : 5701
Views Today : 11
Total views : 9823
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.90.204.233
Server Time : 2019-02-18