การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขอเรียนว่า รายวิชากาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) นั้นเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยังไม่มีการกำหนดให้ วิชา IS อยู่ในกลุ่มสาระฯใด มีเพียง IS1-2 เท่านั้นที่จัดเป็นประเภทวิชาเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด ไว้ในตารางการจัดเก็บข้อมูลจึงข้อแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบว่า “กรณีรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)” ให้กำหนดว่าเป็นวิชาเพิ่มเติม หมายเลข “2” และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ “เว้นว่าง” ไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ

By |2018-12-31T04:08:13+00:00December 31st, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)