การจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) สพฐ. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รมว. ศธ. ให้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เพื่อส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสมส่งต่อให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อนำไปใช้ในระบบ TCAS นั้น โดยมีรอบการส่งข้อมูลดังนี้

ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงของการรวบรวมข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในรอบที่ 2 รูปแบบใหม่ เพื่อส่งให้ ทปอ. ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 นั้น ขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการดังนี้
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้ SGS และ SchoolMIS ดำเนินการแก้ไขข้อมูลผลการเรียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. จากนั้น สพฐ. จะประมวลผลข้อมูลให้และ โรงเรียนสามารถตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประมวลผลได้ในวันที่ 12 มกราคม 2562

2. โรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำผลการเรียนด้วย SGS หรือ SchoolMIS ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนตาม Template (คลิกดาวน์โหลด Template ที่นี่) แล้วดำเนินการส่งมาที่ icas.obec@gmail.com ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

3. โรงเรียนสังกัดอืนๆ ให้ดำเนินการตามที่ต้นสังกัดของท่านแจ้งให้ดำเนินการ

By |2019-01-07T07:20:29+00:00December 24th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2