การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล ทุกท่าน

การดำเนินการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ส่งผล GPA/GPAX รูปแบบใหม่ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับไปตรวจสอบการมีตัวตนจากระบบทะเบียนราษฎร์ ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองโดยตรง
  2. กลุ่มที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ มติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ใช้เลข G ซึ่งโรงเรียนสามารถออกรหัสดังกล่าวให้นักเรียนชั้น ม.6 ได้ผ่านระบบ http://www.gcode.moe.go.th ทั้งนี้ขอให้ประสานงานกับงานสารสนเทศของโรงเรียนท่าน เพื่อออกเลข G ให้นักเรียนให้ครบถ้วน ระบบ OBEC GPA Checking จะไม่ยอมผ่านเลขประจำตัวประชาชนที่เป็น “ศูนย์”
  3. กรณีที่ท่านตรวจสอบแล้วว่าเลขประจำตัวประชาชนดังกล่าวถูกต้อง แต่ไม่สามารถตรวจสอบในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ ขอให้แจ้งยืนยันกลับมาที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (icas.obec@gmail.com) เพื่อจะได้นำเข้าข้อมูลที่ยืนยันอีกครั้ง
By |2018-12-29T15:46:15+00:00December 29th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน