การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The Loft Resort บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมการส่งข้อมูล GPA/GPAX และผลการเรียนรายวิชา เพื่อรวบรวมและส่งต่อข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมอบรมดังนี้

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • สถาบันการพลศึกษา
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมการใช้ Software “OBEC GPA Checking” ในการหลอมรวมข้อมูล GPA/GPAX และรายวิชาต่างๆ ของสถานศึกษาเพื่อรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลในภาพรวมและส่งต่อให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำไปใช้ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม

2018-12-28T16:53:52+00:00