ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking

OBEC GPA Checking 3.0
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
(รออัพเดตข้อมูล)
เฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดใช้เท่านั้น

ความสามารถหลักๆ ของ OBEC GPA Checking

  • นำเข้าข้อมูลจาก Template (Excel)
  • นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม e-Citizen
  • นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA5X (54-57)
  • ตรวจความถูกต้องเลขประจำตัวประชาชนจากทะเบียนราษฎร์
  • ตรวจความถูกต้องรหัส G จากระบบ GCODE
  • ตรวจวันเดือนปีเกิด
  • ตรวจผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม
  • ตรวจผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • รายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบ Excel

By |2019-09-18T06:53:21+00:00December 27th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking