ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking

OBEC GPA Checking 3.0
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
(เวอร์ชั่น 3.0.3 อัพเดต 28 ต.ค. 62)
เฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดใช้เท่านั้น

ขณะนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม OBEC GPA Checking 3.0 เพื่อใช้ในการรวบรวม ตรวจสอบ ส่งต่อข้อมูล มายัง สพฐ. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับ Template  ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

Update เวอร์ชั่น 3.0.5 

 • แก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูล

Update เวอร์ชั่น 3.0.4 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

 • เพิ่มให้หน่วยกิตรวมรองรับเกิน 99.99 หน่วยกิต

Update เวอร์ชั่น 3.0.3 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

 • ปรับให้อนุญาตนำเข้าข้อมูล PR ที่เป็นค่าว่างได้
 • เพิ่มเมนูลบวันเดือนปีเกิด กรณีที่เป็นค่าว่างเพื่อให้นำเข้านักเรียนคนอื่นได้ (เมนู Utility)
 • แก้ปัญหาระบบ IEIS ตรวจเลขประชาชนไม่ได้

ความสามารถหลักๆ ของ OBEC GPA Checking 3.0

 • นำเข้าข้อมูลจาก Template (Excel)
 • ตรวจความถูกต้องเลขประจำตัวประชาชนจากทะเบียนราษฎร์
 • ตรวจความถูกต้องรหัส G จากระบบ GCODE
 • ตรวจวันเดือนปีเกิด
 • ตรวจผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม
 • ตรวจผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • รายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบ Excel

By |2020-03-25T06:23:58+00:00December 27th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking