การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

ในกรณีที่ส่งข้อมูลด้วย Template มายังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหากต้องการทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาทางต้นสังกัดได้ประมวลผลข้อมูลแล้วนำส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) แล้วหรือไม่นั้น สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่

https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/

โดยให้ดำเนินการเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบดังรูปด้านล่าง

By |2019-01-02T07:57:28+00:00January 2nd, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม