แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. จะทำการปิดระบบการรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน เพื่อทำการประมวลผลความซ้ำซ้อนและส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะไม่เปิดรับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จนกว่า ทปอ. จะมีมติให้ดำเนินการอย่างอื่น และทางศูนย์ฯ จะแจ้งความคืบให้ทราบเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้

By |2019-01-15T03:52:43+00:00January 15th, 2562|ประกาศ|Comments Off on แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562