แจ้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้โปรแกรม SGS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่จัดทำข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรม School Grading System (SGS) นั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลของนักเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ดังรายการที่แนบด้านล่าง ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. เนื่องจากนักเรียนที่มีรายชื่อปรากฏในไฟล์แนบด้านล่างทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะไม่ประมวลผลส่งไปให้ระบบ TCAS เด็ดขาด หากไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด 

By |2019-01-13T08:20:19+00:00January 13th, 2562|ประกาศ|Comments Off on แจ้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้โปรแกรม SGS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล