การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

กำหนดส่งข้อมูลทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมส่งต่อ ทปอ. ต่อไป

  • โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    • ใช้โปรแกรม SchoolMIS จัดทำข้อมูลและยืนยันให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. สพฐ. จะประมวลผลให้เอง
    • ใช้โปรแกรม SGS จัดทำข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 สพฐ. ภายในเวลา 16.30 น. จะประมวลผลให้เอง
    • ใช้โปรแกรมอื่นๆ ให้จัดทำข้อมูลลง Template ที่กำหนด และส่งเข้ามาที่อีเมลล์ icas.obec@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 สพฐ. ภายในเวลา 16.30 น. และรอตรวจผลการตรวจสอบอีกครั้งหากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะมี อีเมลล์แจ้งกลับไปยังผู้ส่ง (ทั้งนี้ สพฐ. จะทยอยนำเข้าข้อมูลจากการส่งตามลำดับก่อน – หลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 62 เป็นต้นไป)
  • สถานศึกษาสังกัดอื่น ให้ส่งผ่านข้อมูลตามที่ต้นสังกัดของสถานศึกษาแจ้ง โดยต้นสังกัดของสถานศึกษาจะทำการรวบรวมตรวจสอบแล้วส่งให้ ศูนย์อีกครั้ง
By |2019-03-21T06:24:00+00:00March 21st, 2562|ประกาศ|Comments Off on การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561