การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาได้ประมวลผลข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่

กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล แสดงว่าไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาตามกำหนดเวลา หรือรหัสโรงเรียนที่ส่งมาไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่งมาใหม่ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 ก่อน 12.00 น.

By |2019-04-06T06:03:53+00:00April 6th, 2562|ประกาศ|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561