ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้ที่

https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/

และนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของตนเองที่โรงเรียนส่งมาได้ที่

https://ws.icas.bopp.go.th/gpax_search/

โดยหากมีการตรวจสอบและนำเข้าแล้วจึงจะค้นพบข้อมูล หากค้นหาแล้วไม่พบ ให้รอวันที่ 6 เมษายน 2562 แล้วทดลองค้นอีกครั้ง และหากยังไม่พบข้อมูลให้ติดต่อโรงเรียนที่ตนเองสังกัดเพื่อประสานกับศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

By |2019-04-01T08:10:51+00:00April 1st, 2562|ประกาศ|Comments Off on ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561