แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) ขอแจ้งว่า ศูนย์ได้ดำเนินการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรม SGS ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นข้อมูลการประมวลผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. เรียบร้อยแล้ว และบัดนี้ศูนย์ได้นำเข้าข้อมูลที่ประมวลผลและผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีสถานะเป็น จบการศึกษา ได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/ และนักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลผล GPAX ของตัวเองได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpax_search/

ทั้งนี้ศูนย์ฯ ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังนี้คือ

ทั้งนี้ทั้ง 3 รายการขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนเร่งดำเนินแก้ไขให้ถูกต้องในโปรแกรม SGS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. หากไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามเวลา นักเรียนคนดังกล่าวจะไม่มีข้อมูล GPAX ในระบบ TCAS ในการสมัคร Admission

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2 เมษายน 2562 22.09 น.

By |2019-04-02T15:11:31+00:00April 2nd, 2562|ประกาศ|Comments Off on แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)