สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ตามที่ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา ได้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบสิ้นปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา จึงขอสรุปจำนวนนักเรียนที่หน่วยงานแต่ละสังกัดรวบรมและส่งมาประมวลผลความถูกต้องของข้อมูล จำแนกตามสังกัดได้ดังรูปภาพด้สนบน ศูนย์พัมนาระบบข้อมูลทางการศึกษา จึงขอแจ้งปิดการรวบรวมผลข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมีสถานศึกษาใด ที่ไม่ส่งข้อมูลตามห้วงเวลาดังกล่าว ขอให้สถานศึกษาประสานโดยตรงกับนักเรียน และ ทปอ. เอง ทางศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาจะไม่รับประมวลผลใดๆ หลังจากนี้แล้ว เนื่องจากได้ดำเนินการตามปฏิทินที่ทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด โดยเคร่งครัด

By |2019-05-11T06:58:39+00:00May 11th, 2562|ประกาศ|Comments Off on สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2