การเตรียมความพร้อมการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562

การรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและเฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการรับส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีการปรับรูปแบบข้อมูลจากเดิมซึ่งส่งผลกระทบให้ template เดิมที่ใช้เมื่อปีการศึกษา 2561 ไม่สามารถใช้งานได้ สพฐ. ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลให้ ทปอ. ให้ถูกต้องทันเวลา จึงขอแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการปรับ template ให้พร้อมต่อการจัดทำข้อมูล และดำเนินการแก้ไขโปรแกรมหลอมรวมให้ หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

By |2019-10-09T04:17:25+00:00October 9th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การเตรียมความพร้อมการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562