ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาเปิดให้ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล (จำนวน และรายชื่อนักเรียน) ที่นำเข้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นข้อมูลที่นำเข้า ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. ซึ่งโรงเรียนใดที่ส่งหลังจากเวลาดังกล่าว จะยังไม่ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลให้ ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังวันที่ 1 พฤศจิการยน 2562

อนึ่ง กรณีโรงเรียนที่ส่งมาแล้วแล้วไม่พบข้อมูล ขอให้กลับไปตรวจสอบดังนี้

  • รหัสโรงเรียนว่าเป็นรหัสของกระทรวงหรือไม่
  • ปีการศึกษา ต้องไม่ใช่ 2563/2
  • วันเดือนปีเกิด นักเรียนครบถ้วนทุกคนหรือไม่
  • PR ครบถ้วนหรือไม่

กรณีโรงเรียนที่ใช้ SGS ให้ตรวจสอบดังนี้ (ศูนย์จะประมวลผลเพิ่มเติ่มในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. อีกรอบ)

  • ทำข้อมูลถูกต้องตามกำหนดเวลา (25 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.)
  • เปลี่ยนสถานะเป็นจบการศึกษา หรือไม่

กรณีโรงเรียนที่ใช้ SchoolMIS ให้ตรวจสอบ ดังนี้

  • ยืนยันผลในระบบหรือไม่

ขอให้ดำเนินการให้เสร้จตามกำหนดเวลาดังกล่าว

ท่านสามารถตรวจสอบผลได้ คลิกเพื่อตรวจสอบผลการประมวล GPA 5 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562

By |2019-10-30T02:59:48+00:00October 28th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน