รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีผลการเรียนชั้น ม.6 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ.

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง หรือส่งแล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้ให้เร่งดำเนินการส่งตามรูปแบบที่กำหนดให้เรียบร้อยภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ก่อน 16.00 น. หากไม่ดำเนินการให้ทันตามเวลานักเรียนของท่านจะไม่มีข้อมูลส่งไปยังระบบ mytcas.com และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2563 จึงขอแจ้งมาให้ทราบและเร่งดำเนินการให้ทันกำหนดดังแจ้ง

By |2019-10-25T05:16:58+00:00October 25th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีผลการเรียนชั้น ม.6 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ.