หน่วยงานต้นสังกัด (นอกเหนือจาก สพฐ.) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking 3.0 ได้แล้ว

เรียนหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด ขณะนี้ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้ดำเนินปรับปรุงโปรแกรม OBEC GPA Checking เวอร์ชั่น 3.0 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking 3.0 ไปดำเนินการติดตั้งและหลอมรวมข้อมูล ตรวจสอบ ส่งข้อมูลนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดของท่านมายัง สพฐ. เพื่อรวบรวมทั้งหมดส่งต่อไปยัง ทปอ. ตามปฏิทินที่ทาง ทปอ. กำหนด ทั้งนี้ขอเรียนว่า หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ สพฐ. เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานมาที่ icas.obec@gmail.com โดยอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดใช้งานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สถานศึกษา หรือโรงเรียนใช้งาน OBEC GPA Checking

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม  

ดาวน์โหลด Template

คู่มือการใช้งาน 

By |2019-10-24T02:44:09+00:00October 23rd, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on หน่วยงานต้นสังกัด (นอกเหนือจาก สพฐ.) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking 3.0 ได้แล้ว