เปิดให้ดาวน์โหลด Template แบบใหม่ที่รองรับรูปแบบการส่งข้อมูลปีการศึกษา 2562

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดรูปแบบการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ให้ระบบ TCAS เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ได้จัดทำ Template แบบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอแจ้งว่า Template เดิมที่ใช้เมื่อปีการศึกษาก่อนหน้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ ทปอ. ต้องการ จึงขอแจ้งยกเลิก และขอให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม SGS และ SchoolMIS จัดทำข้อมูลตาม Template ใหม่ และส่งข้อมูลไปตามหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงนำส่งมายัง สพฐ. เพื่อรวบรวม ส่ง ทปอ. ต่อไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Template

By |2019-10-10T01:38:58+00:00October 10th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on เปิดให้ดาวน์โหลด Template แบบใหม่ที่รองรับรูปแบบการส่งข้อมูลปีการศึกษา 2562