แจ้งการปิดรับข้อมูลรอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทสไทย (ทปอ.) รอบ 5 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากไม่พบข้อมูลนักเรียนให้สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังรายการต่อไปนี้ให้ถุกต้องครบถ้วน

  • วันเดือนปีเกิด ครบถ้วนถูกต้อง
  • เลขประจำตัวประชาชนต้องเป็นเลข 13 หลัก เท่านั้น
    • กรณีไม่มีเลข 13 หลัก ต้องเปลี่ยนเป็น รหัส G ซึ่งตรงกับ www.gcode.moe.go.th ในระบบ DMC เท่านั้น (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
    • กรณีใส่เป็น 0 จำนวน 13 ตัว ระบบจะไม่นำเข้าข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ให้ดำเนินการแล้วรอการส่งรอบ 6 ภาคเรียนเท่านั้น สพฐ. จะไม่รับข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมจนกว่าจะถึงรอบ 6 ภาคเรียน

กรณีนักเรียนไปสมัครโดยใช้คะแนน 5 ภาค ให้ติดต่อกับ ทปอ. โดยตรง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สพฐ. จะเปิดให้สถานศึกษาตรวจสอบผลการนำเข้าอีกรอบในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปอีกรอบ

By |2019-11-10T03:39:14+00:00November 10th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on แจ้งการปิดรับข้อมูลรอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562