แจ้งการปิดรับข้อมูลรอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทสไทย (ทปอ.) รอบ 5 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 [...]

By |2019-11-10T03:39:14+00:00November 10th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on แจ้งการปิดรับข้อมูลรอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาเปิดให้ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล (จำนวน และรายชื่อนักเรียน) ที่นำเข้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นข้อมูลที่นำเข้า ณ วันที่ 25 ตุลาคม [...]

By |2019-10-30T02:59:48+00:00October 28th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีผลการเรียนชั้น ม.6 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ.

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง หรือส่งแล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้ให้เร่งดำเนินการส่งตามรูปแบบที่กำหนดให้เรียบร้อยภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 [...]

By |2019-10-25T05:16:58+00:00October 25th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีผลการเรียนชั้น ม.6 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ.

หน่วยงานต้นสังกัด (นอกเหนือจาก สพฐ.) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking 3.0 ได้แล้ว

เรียนหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด ขณะนี้ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้ดำเนินปรับปรุงโปรแกรม OBEC GPA Checking เวอร์ชั่น [...]

By |2020-04-01T02:10:15+00:00October 23rd, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on หน่วยงานต้นสังกัด (นอกเหนือจาก สพฐ.) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking 3.0 ได้แล้ว

เปิดให้ดาวน์โหลด Template แบบใหม่ที่รองรับรูปแบบการส่งข้อมูลปีการศึกษา 2562

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดรูปแบบการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ให้ระบบ TCAS เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [...]

By |2019-10-10T01:38:58+00:00October 10th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on เปิดให้ดาวน์โหลด Template แบบใหม่ที่รองรับรูปแบบการส่งข้อมูลปีการศึกษา 2562

การเตรียมความพร้อมการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562

การรับ - ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและเฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการรับส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุม ทปอ. [...]

By |2019-10-09T04:17:25+00:00October 9th, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การเตรียมความพร้อมการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562

การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

ในกรณีที่ส่งข้อมูลด้วย Template มายังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหากต้องการทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาทางต้นสังกัดได้ประมวลผลข้อมูลแล้วนำส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) แล้วหรือไม่นั้น สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/ โดยให้ดำเนินการเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบดังรูปด้านล่าง [...]

By |2019-01-02T07:57:28+00:00January 2nd, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขอเรียนว่า รายวิชากาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) นั้นเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. [...]

By |2018-12-31T04:08:13+00:00December 31st, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล ทุกท่าน การดำเนินการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ส่งผล GPA/GPAX รูปแบบใหม่ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนออกเป็น [...]

By |2018-12-29T15:46:15+00:00December 29th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน