การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

ในกรณีที่ส่งข้อมูลด้วย Template มายังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหากต้องการทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาทางต้นสังกัดได้ประมวลผลข้อมูลแล้วนำส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) แล้วหรือไม่นั้น สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/ โดยให้ดำเนินการเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบดังรูปด้านล่าง [...]

By |2019-01-02T07:57:28+00:00January 2nd, 2562|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขอเรียนว่า รายวิชากาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) นั้นเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. [...]

By |2018-12-31T04:08:13+00:00December 31st, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล ทุกท่าน การดำเนินการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ส่งผล GPA/GPAX รูปแบบใหม่ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนออกเป็น [...]

By |2018-12-29T15:46:15+00:00December 29th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking

OBEC GPA Checking 3.0 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด (รออัพเดตข้อมูล) เฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดใช้เท่านั้น [...]

By |2019-09-18T06:53:21+00:00December 27th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking

ชี้แจงภาระกิจของศูนย์ iCAS

ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ภาระกิจของศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. (information Center for Admission Service:iCAS) เป็นเพียง [...]

By |2018-12-28T16:28:53+00:00December 25th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on ชี้แจงภาระกิจของศูนย์ iCAS

การจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) สพฐ. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รมว. ศธ. ให้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [...]

By |2019-01-07T07:20:29+00:00December 24th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on การจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2