หน้าหลัก2019-12-09T14:01:03+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

910, 2562

การเตรียมความพร้อมการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562

การรับ - ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและเฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการรับส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุม ทปอ. [...]

201, 2562

การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

ในกรณีที่ส่งข้อมูลด้วย Template มายังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหากต้องการทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาทางต้นสังกัดได้ประมวลผลข้อมูลแล้วนำส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) แล้วหรือไม่นั้น สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/ โดยให้ดำเนินการเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบดังรูปด้านล่าง [...]

3112, 2561

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขอเรียนว่า รายวิชากาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) นั้นเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. [...]

2912, 2561

การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล ทุกท่าน การดำเนินการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ส่งผล GPA/GPAX รูปแบบใหม่ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนออกเป็น [...]

รายงาน – สรุปผล

204, 2562

แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

April 2nd, 2562|Comments Off on แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) ขอแจ้งว่า ศูนย์ได้ดำเนินการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรม SGS ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นข้อมูลการประมวลผล ณ [...]

104, 2562

ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

April 1st, 2562|Comments Off on ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ [...]

2103, 2562

การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

March 21st, 2562|Comments Off on การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา [...]

1403, 2562

Update โปรแกรม OBEC GPA Checking 2.0 (Update 21/03/62)

March 14th, 2562|Comments Off on Update โปรแกรม OBEC GPA Checking 2.0 (Update 21/03/62)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking เวอร์ชั่น 2.0 [...]

1501, 2562

แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

January 15th, 2562|Comments Off on แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. จะทำการปิดระบบการรับ - ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน เพื่อทำการประมวลผลความซ้ำซ้อนและส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [...]

TCAS Task
สำหรับตรวจสอบผล GPA/GPAX
และข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนชั้น ม.6030340
Users Today : 7
Users Yesterday : 18
This Month : 295
This Year : 8734
Total Users : 23869
Views Today : 11
Total views : 37440
Who's Online : 1
Your IP Address : 34.205.93.2
Server Time : 2020-09-22