หน้าหลัก2019-05-11T07:18:00+00:00

ประกาศ

1301, 2562

แจ้งการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและรายวิชาจากโปรแกรม School Grading System (SGS)

January 13th, 2562|Comments Off on แจ้งการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและรายวิชาจากโปรแกรม School Grading System (SGS)

ขณะนี้ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ประมวลผลการเรียน และรายวิชาเฉพาะของนักเรียนที่มีผลถูกต้องสมบูรณ์เข้าสู่ระบบเพื่อเตรียมส่งต่อให้ ทปอ. ในวันที่ 15 ม.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลรายโรงได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/

1301, 2562

ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนจากโปรแกรม Secondary’56

January 13th, 2562|Comments Off on ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนจากโปรแกรม Secondary’56

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดให้โรงเรียนที่จัดทำผลการเรียนด้วยโปรแกรม Secondary'56 ส่งผลการเรียนตาม Template ที่ทางศูนย์ได้กำหนด บัดนี้ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามีการซ้ำซ้อนของเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อการส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ TCAS [...]

1301, 2562

แจ้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้โปรแกรม SGS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

January 13th, 2562|Comments Off on แจ้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้โปรแกรม SGS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่จัดทำข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรม School Grading System (SGS) นั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลของนักเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ดังรายการที่แนบด้านล่าง [...]

1301, 2562

แจ้งปิดรับการส่งข้อมูลจากระบบอื่นๆ

January 13th, 2562|Comments Off on แจ้งปิดรับการส่งข้อมูลจากระบบอื่นๆ

เรียน จนท. งานทะเบียนวัดผลทุกท่าน เนื่องด้วยกำหนดการส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 [...]

2412, 2561

การใช้โปรแกรม OBEC GPA Checking

December 24th, 2561|Comments Off on การใช้โปรแกรม OBEC GPA Checking

โปรแกรม OBEC GPA Checking 1.0 เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด (นอกเหนือจาก สพฐ.) ใช้เท่านั้นไม่ได้สร้างมาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาใช้งาน [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของศูนย์

016900
Users Today : 4
Users Yesterday : 7
This Month : 64
This Year : 8981
Total Users : 10429
Views Today : 5
Total views : 17197
Who's Online : 1
Your IP Address : 49.49.251.181
Server Time : 2019-06-09